aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach dla Mrągowa
Jedyny taki na mazurach...

Zezwolenia Mikołajki 2018

Cennik pozwoleń wędkarskich na jeziorach specjalnych Głębokie, Inulec [rok 2018]:

 

Obowiązujące od 01.04.2018r – połów z brzegu:

 • Licencja sezonowa letnia – 300 zł

 • Licencja 1-miesięczna – 250 zł

 • Licencja 14 dniowa – 150 zł

 • Licencja 1 dniowa – 30 zł

 • Obowiązujące od 01.06.2018r do dnia 31.10.2018r – połów z brzegu i łodzi.

 • Licencja 7 dniowa – 200 zł

 • Licencja 3 dniowa – 120 zł

 • Licencja 1 dniowa – 50 zł

 •  

  Cennik pozwoleń wędkarskich na pozostałych jeziorach [rok 2017]:

  (Tałtowisko, Ołów, Orle, Tałty, Bełdany, Zęłwążek, Mikołajskie, Płociczno, Ryńskie, Jorzec, Kanały: Grunwaldzki, Tałcki, Mioduński, Szymoński, Rzeka Krutynia)

   

  Obowiązujące od 01.04.2018r na połów ryb z brzegu do wystąpienia pokrywy lodowej i od 01.06.2018 do 31.10.2018r na połów ryb z łodzi:

   

 • Licencja roczna – 570 zł

 • Licencja sezonowa [zimowa] 250 zł (od nastania pokrywy lodowej do dnia jej zejścia nie dłużej niż do 31 marca)

 • Licencja sezonowa [letnia] – 380 zł ( z łodzi od 1 czerwca do 31 października)

 • Licencja miesięczna – 260 zł

 • Licencja 14 dniowa – 190 zł

 • Licencja 4 dniowa – 95 zł

 • Licencja 3 dniowa – 70 zł

 • Licencja 1 dniowa – 25 zł

 •  

  W miesiącach maj i listopad wędkowanie z łodzi zezwolone jest tylko i wyłącznie w soboty i niedziele za dodatkowa opłatą: [rok 2018]:

 • Licencja MAJ/LISTOPAD z łodzi – 1 dzień na wszystkie jeziora GR Mikołajki – 35 zł

 • Licencja MAJ/LISTOPAD z łodzi – 2 dzień na wszystkie jeziora GR Mikołajki – 60 zł

 • ​ 

  ​ 
  W związku z licznymi pytaniami odnośnie wzrostu cen licencji Gospodarstwo Rybackie Mikołajki oświadcza iż wzrost cen związany jest z ograniczeniem lub wręcz zaprzestaniem (Inulec, Głębokie) gospodarki rybackiej.
  ​ 

  REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB GOSPODARSTWA RYBACKIEGO MIKOŁAJKI NA ROK 2018:

   
  I. WSTĘP
   
  Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór
  przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
  Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
  w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki
   
  II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO MIKOŁAJKI
   
  1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez GR- MIKOŁAJKI mają osoby posiadające licencję wędkarską, kartę wędkarską i przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.
  2. Po kartę wędkarską należy udać się do Starostwa Powiatowego. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
  3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
  cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
  4. Młodzież w wieku do 14 lat ma prawo wędkować bez licencji wędkarskiej w ramach licencji i limitu osoby dorosłej (opiekuna)
  5.Wędkarz posiadający licencję GR- MIKOŁAJKI ma prawo udostępnić współmałżonkowi, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu limitu połowu.
  6.Młodzież ucząca się do 24 roku życia ma prawo do licencji wędkarskiej „Junior”
   
  III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO MIKOŁAJKI
   
  1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek mieć przy sobie: licencję wędkarską i kartę wędkarską.
  2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko.
  3.Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej.
  4.W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
  5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w
  promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
   
  IV. ZASADY WĘDKOWANIA
   
  1. Wędka
  Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
  a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
  b/ w metodzie spinningowej , sztuczną przynętą wyposażoną w nie
  więcej niż dwa haczyki
  ; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm
  c/ przy połowie ryb spod lodu:
  – jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
  – sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm
  2. Wędkowanie
  1. W wodach użytkowanych przez GR- MIKOŁAJKI można wędkować przez całą dobę z lądu i pomostu. Wędkowanie z łodzi jest dozwolone tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca).
  2. W wodach użytkowanych przez GR- MIKOŁAJKI można wędkować z łodzi
  od 01 czerwca do 31 Października ,z wyjątkiem JEZIORA TAŁTOWISKO ,na którym wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 lipca.
  3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
  4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
  a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
  b/ sprzedawać złowionych ryb,
  c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
  d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych sieci i
  innych rybackich narzędzi połowu,
  e/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody GR- MIKOŁAJKI.
  f/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej
  g/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
  h/ łowić metodą trolingową.
  i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego.
  5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym każdy wędkarz musi przechowywać osobno. Zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej
  niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitówdobowych.
  6. Złowione ryby niewymiarowe muszą być bezwzględnie wypuszczone do wody.
   
  V. DOZWOLONE METODY POŁOWU
   
  1. Metoda gruntowo-spławikowa
  Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na
  dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
  2. Metoda spinningowa
  Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
  4. Metoda podlodowa
  4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –
  dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
  4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm.
  4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
  4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po
  złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
  4.5. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
   
  VI. NIEDOZWOLONE METODY POŁOWU
   
  1. Metoda na tzw. „ macanego”. Łowienie na żywca poprzez wpuszczanie przynęty między roślinność wodną wynurzoną i przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej.
  2. Łowienie na tzw. „koguta”. Przynęta tego typu masowo kaleczy ryby przez co czyni spustoszenie wśród ryb okoniowatych tj. okonia i sandacza.
  3. Łowienie latem metodą „szarpaka”.
  4. Łowiectwo podwodne.
   
  VII. WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB
   
  1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
  2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
  Boleń do 40 cm, lin do 25 cm, miętus do 25 cm, okoń do 15 cm, sandacz do 50 cm, sieja do 35 cm, sum do 70 cm, szczupak do 50 cm, węgorz do 50 cm, wzdręga do 15 cm, płoć 15cm
  3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
  – miętus od 1 grudnia do końca lutego
  – sieja od 1 października do 31 grudnia
  – sandacz od 1 stycznia do 31 maja
  – sum od 1 listopada do 30 czerwca
  – szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
  – węgorz od 15 czerwca do 15 lipca
  4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
   
  VIII. LIMITY ILOŚCIOWE , ŁOWISKA
   
  1. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00):
  – sandacz 2 szt.
  -szczupak 2 szt. (łącznie szczupaka i sandacza nie więcej niż 2 szt.)
  sum, sieja (łącznie) 2szt.
  – lin 4 szt.
  – węgorz 2 szt.
  okoń 5kg

  2. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w
  ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
  3. Limity połowu nie dotyczą amura, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza.

  4. Jeziora udostępnione do wędkowania

  -Orło, Ołów, Ryńskie, Tałty, Tałtowisko, Jorzec, Płociczno, Zełwążek, Bełdany, Mikołajskie, Kanały- Tałteński, Mioduński, Grunwaldzki, Szymoński

  -Jezioro Inulec, Głębokie obowiązuje licencja specjalna jednodniowa.

  Absolutny zakaz wędkowania na jeziorach Szymon, Kotek, Wygrynek.

   
  IX. KONTROLA WĘDKUJĄCYCH W WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO MIKOŁAJKI
   
  1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
  a/ funkcjonariuszy Policji,
  b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,
  c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,
  d/ strażników Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki,
  e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
  f/ strażników Straży Leśnej,
  g/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  h / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
  2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt
  wędkarski, złowione ryby i przynęty.
  3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
  konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Regulaminu GR- Mikołajki.
   
  X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO MIKOŁAJKI
   
  1. Licencja wędkarska pozostaje własnością Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki do końca okresu jej ważności.
  2. W przypadku gdy Strażnik GR Mikołajki stwierdzi złamanie Regulaminu przez wędkarza odbiorze mu licencję wędkarską, a wędkarz opuści łowisko.
  3.Sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki zagrażający bezpieczeństwu użytkowników wody bądź uniemożliwiający wykonanie obowiązków przez pracowników GR- Mikołajki będzie usuwany z łowisk.
  4. Jeżeli wędkarzowi nie odpowiadają zapisy niniejszego Regulaminu i nie zamierza podporządkować się tym regulacjom może zmienić łowisko i wędkować w innym miejscu gdzie obowiązuje inny regulamin. Natomiast gdy już zdecyduje się na wędkowanie na wodach będących w użytkowaniu GR- Mikołajki powinien ściśle przestrzegać zapisy Regulaminu GR- Mikołajki.